ایران کد محصولات

 

 

لیست محصولات دارای ایران کد شرکت دارستان صنعت نیکان

 

۱_ کول باکس پزشکی ۲۰ لیتری مجهز به دیتالاگر

کد ملی کالا: ۲۱۳۲۱۹۵۹۶۰۹۴۰۰۰۱

۲_ کول باکس پزشکی ۴۰ لیتری مجهز به دیتالاگر

کد ملی کالا: ۲۱۳۲۱۹۵۹۶۰۹۴۰۰۰۲

۳_ بسته نرم افزار CD عنوان دیتالاگر ثبت دما و رطوبت

کد ملی کالا: ۲۴۱۲۷۰۰۹۶۰۹۴۰۰۰۱

۴_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت و فشار مدل DS83

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۱

۵_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت و فشار مدل DS83+

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۸

۶_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما مدل DS81

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۲

۷_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت مدل DS82

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۳

۸_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت مدل DS82+

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۷

۹_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما منفی ۸۰ درجه مدل DS84

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۴

۱۰_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت مدل DS80

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۵

۱۱_ دستگاه ثبت دیتالاگر پرتابل دما مدل DS12

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۶

۱۲_ دستگاه ثبت دیتالاگر دما و ثبت رطوبت و فشار مدل DS87

کد ملی کالا: ۲۸۲۷۳۲۰۹۶۰۹۴۰۰۰۹

۱۳_ تلفن کننده دیجیتال دارای نمایشگر مدل DS8

کد ملی کالا: ۲۲۲۲۱۰۰۹۶۰۹۴۰۰۰۱