انبار دارو

معتبرسازی و احراز کیفیت انبار دارویی با دیتالاگر دما و رطوبت
با استفاده از دستگاه دیتالاگر ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت، میتوان به راحتی نسبت به سنجش میزان دما و میزان رطوبت محیط انبار دارویی در شرکت های دارو سازی اقدام نمود.
پایش و، ئسنجش و ثبت میزان دما و رطوبت با دستگاه دیتالاگر مدل DS83 دارستان صنعت.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷