آزمایشگاه تشخیص طبی

دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت آزمایشگاه . یخچال و فریزر آزمایشگاه